Miesiąc: październik 2020

Zatrzymanie przez Policję. Jakie mam prawa?

Niezależnie od okoliczności w jakich dochodzi do zatrzymania, prawa osoby zatrzymanej są niezmienne. Do najważniejszych należą:

  1. skorzystania z pomocy adwokata, w tym prawo do nawiązania z nim kontaktu, a także bezpośrednią rozmowę,
  2. korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim ,
  3. w przypadku gdy osoba zatrzymana jest cudzoziemcem, nawiązanie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym ,
  4. otrzymania odpisu protokołu zatrzymania ,
  5. złożenia zażalenia do sądu na zatrzymanie ,
  6. dostępu do pierwszej pomocy medycznej.

Niezależnie od sytuacji pamiętaj, że są to prawa zagwarantowane osobie zatrzymanej przez ustawę i zawsze domagaj się ich respektowania.

Mediacja w procesie o rozwód.

Mimo iż proces o rozwód, zwłaszcza ten z orzekaniem o winie, kojarzy się z walką pomiędzy skonfliktowanymi stronami coraz częściej spotyka się korzystaniem przez strony czy skierowaniem przez Sąd stron do mediacji.

Mediacje pomiędzy stronami są możliwe na każdym etapie postępowania i są całkowicie dobrowolne. Wszczęcie mediacji może nastąpić na podstawie wniosku jednej ze strony, umowy o mediację lub postanowienia Sądu o skierowaniu stron do mediacji. Co istotne, w przypadku skierowania przez Sąd nie jest wymagana zgoda stron. Jednak z uwagi na dobrowolny charakter mediacji strona może odmówić udziału i nie wiąże to się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla niej.

W trakcie mediacji mogą być ustalane nie tylko kwestie dotyczącego samego rozwodu ale także alimentów, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktu z dziećmi czy spraw majątkowych.

Warto zaznaczyć, że nawet gdy mediacje nie doprowadzą do pojednania małżonków i ugody, to często pozwalają na złagodzenie konfliktu istniejącego między stronami oraz ułatwiają wypracowanie wspólnego stanowiska w spornych kwestiach w toku dalszego procesu rozwodowego.