Zatrzymanie przez Policję. Jakie mam prawa?

Niezależnie od okoliczności w jakich dochodzi do zatrzymania, prawa osoby zatrzymanej są niezmienne. Do najważniejszych należą:

  1. skorzystania z pomocy adwokata, w tym prawo do nawiązania z nim kontaktu, a także bezpośrednią rozmowę,
  2. korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim ,
  3. w przypadku gdy osoba zatrzymana jest cudzoziemcem, nawiązanie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym ,
  4. otrzymania odpisu protokołu zatrzymania ,
  5. złożenia zażalenia do sądu na zatrzymanie ,
  6. dostępu do pierwszej pomocy medycznej.

Niezależnie od sytuacji pamiętaj, że są to prawa zagwarantowane osobie zatrzymanej przez ustawę i zawsze domagaj się ich respektowania.