Kategoria: Bez kategorii

Zatrzymanie przez Policję. Jakie mam prawa?

Niezależnie od okoliczności w jakich dochodzi do zatrzymania, prawa osoby zatrzymanej są niezmienne. Do najważniejszych należą:

 1. skorzystania z pomocy adwokata, w tym prawo do nawiązania z nim kontaktu, a także bezpośrednią rozmowę,
 2. korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli zatrzymany nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim ,
 3. w przypadku gdy osoba zatrzymana jest cudzoziemcem, nawiązanie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym ,
 4. otrzymania odpisu protokołu zatrzymania ,
 5. złożenia zażalenia do sądu na zatrzymanie ,
 6. dostępu do pierwszej pomocy medycznej.

Niezależnie od sytuacji pamiętaj, że są to prawa zagwarantowane osobie zatrzymanej przez ustawę i zawsze domagaj się ich respektowania.

Mediacja w procesie o rozwód.

Mimo iż proces o rozwód, zwłaszcza ten z orzekaniem o winie, kojarzy się z walką pomiędzy skonfliktowanymi stronami coraz częściej spotyka się korzystaniem przez strony czy skierowaniem przez Sąd stron do mediacji.

Mediacje pomiędzy stronami są możliwe na każdym etapie postępowania i są całkowicie dobrowolne. Wszczęcie mediacji może nastąpić na podstawie wniosku jednej ze strony, umowy o mediację lub postanowienia Sądu o skierowaniu stron do mediacji. Co istotne, w przypadku skierowania przez Sąd nie jest wymagana zgoda stron. Jednak z uwagi na dobrowolny charakter mediacji strona może odmówić udziału i nie wiąże to się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami procesowymi dla niej.

W trakcie mediacji mogą być ustalane nie tylko kwestie dotyczącego samego rozwodu ale także alimentów, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktu z dziećmi czy spraw majątkowych.

Warto zaznaczyć, że nawet gdy mediacje nie doprowadzą do pojednania małżonków i ugody, to często pozwalają na złagodzenie konfliktu istniejącego między stronami oraz ułatwiają wypracowanie wspólnego stanowiska w spornych kwestiach w toku dalszego procesu rozwodowego.

Jakie dokumenty przygotować do pozwu o rozwód?

Podstawowe dokumenty, które są niezbędne i należy przygotować  niezależnie od tego czy wnosimy o rozwód bez orzekania czy z orzeczeniem o winie to:

 • oryginał skróconego odpisu aktu małżeństwa,
 • oryginał skróconych aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci ,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu lub oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w przypadku złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
 • pozew sporządzony w dwóch egzemplarzach ,
 • Zarówno skrócony odpis aktu małżeństwa i urodzenia dzieci są do pobrania w Urzędzie Stany Cywilnego,
 • Opłatę sądową od pozwu można uiścić zarówno przelewem na rachunek bankowy właściwego Sądu lub w kasie Sądu. W przypadku gdy chcemy uzyskać zwolnienie od kosztów w postępowaniu rozwodowym należy do pozwu dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów wraz oświadczeniem o stanie majątkowym i rodzinnym, którego wzór jest do pobrania na stronie Sądu.

Czy małoletnie dziecko może być wysłuchane w sprawie rozwodowej?

O ile dziecko po ukończeniu 18 lat samodzielnie może decydować o swoim udziale w sprawie rozwodowej o tyle sprawa wygląda odmiennie jeśli chodzi o dziecko małoletnie. Zgodnie z przepisami Sąd sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. W związku z tym, że takie przesłuchanie wiąże się z dużym stresem dla małego dziecka, Sąd mając na uwadze wszelkie okoliczności każdorazowo decyduje czy istnieje uzasadniona potrzeba wysłuchania dziecka. W sprawach rozwodowych Sąd najczęściej decyduje się na przesłuchanie małoletniego w kwestiach dotyczących kontaktów dziecka z rodzicami czy władzy władzy rodzicielskiej. Często bowiem jest to kluczowy dowód dla ustalenia stanowiska i potrzeb dziecka. Jeśli Sąd podejmie decyzję o przesłuchaniu małoletniego, odbywa się ono w odpowiednich warunkach, przyjaznych dla dziecka z obowiązkowym udziałem psychologa.

Reasumując Sąd w trakcie sprawy rozwodowej zdecyduje o przesłuchaniu dziecka po rozważaniu wszystkich okoliczności. Przede wszystkim mając na uwadze wiek dziecka oraz konieczność ustalenia kwestii, które bez wysłuchania dziecka nie mogą być rozstrzygnięte.

Czy podział majątku wspólnego przy rozwodzie jest możliwy?

Teoretycznie tak. Zgodnie z przepisami Sąd w postępowaniu rozwodowym ma możliwość dokonania podziału majątku wspólnego. Aby Sąd mógł w ogóle rozpoznać taki wniosek to : po pierwsze musi być on zgłoszony przez jednego z małżonków, a po drugie dokonanie podziału majątku nie spowoduje nadmiernego opóźnienia przy prowadzeniu sprawy. Właśnie z tego ostatniego powodu w praktyce podział majątku przy rozwodzie zdarza się to bardzo rzadko. Wszystko zatem będzie uzależnione od zawiłości sprawy rozwodowej, majątku jakim dysponują małżonkowie i zgodności małżonków co do sposobu jego podziału. Często zdarza się tak, że same rozstrzygnięcie kwestii związanych z rozwodem będzie tak czasochłonne, że rozpoznanie wniosku o podział majątku dodatkowo wydłużyłoby czas trwania sprawy. Z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków strony dopiero po zakończeniu sprawy o rozwód decydują się na założenie sprawy o podział majątku.

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!