Pozostały zakres usług

Poza prawem rodzinnym Kancelaria świadczy także usługi prawne w pozostałych dziedzinach prawa. W szczególności prowadzę sprawy z zakresu:

 • Prawa cywilnego:
  • sprawy o zapłatę należności,
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
  • sprawy eksmisyjne.
 • Prawa karnego:
  • obrona w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego w sprawach karnych,
   oraz w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie Klienta w toku postępowania wykonawczego,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego oraz prywatnego w postępowaniu karnym,
  • obrona nieletnich w postępowaniach w sprawach nieletnich.
 • Prawa gospodarczego:
  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach rejestrowych,
  • prowadzenie bieżącej obsługi działalności przedsiębiorców (m.in. dochodzenie należności, prowadzenie postępowań rejestrowych, spraw pracowniczych, opiniowanie umów)